Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Lief Bruidspaar.

Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Lief Bruidspaar: De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand welke zorg draagt voor de (huwelijks) ceremonie.
Cliënt: Iedere natuurlijke persoon die met Lief Bruidspaar een overeenkomst heeft gesloten of wil sluiten.

Overeenkomst
Elke aanbieding van Lief Bruidspaar, aanvaard door cliënt, ofwel elke opdracht verstrekt door cliënt aan Lief Bruidspaar en door deze laatste aanvaard.

Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst tussen cliënt en Lief Bruidspaar komt tot stand na akkoordverklaring per mail, schriftelijke ondertekening door cliënt van de offerte of telefonische bevestiging. Zowel de offerte als een optie op de trouwdatum zijn 4 weken geldig en vervallen daarna automatisch. De boeking is definitief als de aanbetaling van €200,- is ontvangen.

Met het betalen van de aanbetaling gaat cliënt tevens akkoord met de opgestelde Algemene Voorwaarden van Lief Bruidspaar.

Honorering en betaling
De door Lief Bruidspaar gedane prijsopgave voor trouwen in Nederland is per opdracht verschillend. Altijd zal er met prijzen worden gewerkt die inclusief BTW zijn. De reiskosten bedragen €0,25 per km. Het tarief voor trouwen in het buitenland zal per land verschillen. Daarom zal er voor trouwen in het buitenland een offerte op maat worden gemaakt.
Te allen tijde zijn de eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in de trouwgemeente en de leges/kosten die betreffende gemeente hanteert exclusief.

Na een overeenkomst te zijn aangegaan stuurt Lief Bruidspaar een 1ste factuur toe. Van het totaalbedrag zal de aanbetaling van €200,- vermeld staan in de 1ste factuur. Het restbedrag dient middels een 2e factuur uiterlijk 7 dagen voor de ceremonie te worden gestort op de door Lief Bruidspaar aangegeven bankrekening.
Cliënt is aan Lief Bruidspaar alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door Lief Bruidspaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en Lief Bruidspaar de vordering aan derden uit handen geeft.

Ongeval/ziekte Lief Bruidspaar, calamiteiten
Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien Lief Bruidspaar haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld; staking, transport moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. In deze gevallen zal er door Lief Bruidspaar uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging binnen het vertrouwde netwerk van Lief Bruidspaar, uiteraard zoveel mogelijk in overleg met cliënt.

Aansprakelijkheid
Lief Bruidspaar is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Lief Bruidspaar verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Lief Bruidspaar.
De door Lief Bruidspaar te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen Lief Bruidspaar en de cliënt (inclusief BTW).

Annulering
In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt Lief Bruidspaar de volgende kosten in rekening:

  • Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 30% van het totaalbedrag
  • Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 60% van het totaalbedrag
  • Bij annulering in de laatste 14 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag.

De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

Ontbinding
De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:

  • Wanneer de trouwlocatie binnen 48 uur voorafgaand aan de ceremonie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft.
  • In geval de cliënt met de voldoening van zijn betalingsverplichting in verzuim is of in gebreke blijft.
  • De cliënt surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, cliënt de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien er op enig onderdeel van zijn bezittingen beslag wordt gelegd.

De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:

  • Faillietverklaring dan wel surseance van betaling van Lief Bruidspaar.
  • Staking van de bedrijfsactiviteiten van Lief Bruidspaar.
  • Overlijden van de trouwambtenaar van Lief Bruidspaar.
  • Ziekte van de trouwambtenaar van Lief Bruidspaar op de dag waarop de huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden.

Klachten
Lief Bruidspaar probeert haar taken goed uit te voeren. Toch kan cliënt ontevreden zijn over de uitvoering of de diensten van Lief Bruidspaar. Heeft de cliënt een klacht, dan verzoeken wij dit te laten weten. Dit is hun recht. Het geeft Lief Bruidspaar de kans om de klacht op te lossen en diensten te verbeteren. Klachten kunnen gericht worden aan: Lief Bruidspaar t.a.v. Ivonne de Natris Hoekenburglaan 31 – 2275 TC Voorburg Gezien het persoonlijke karakter van de samenwerking is in gesprek na het ontvangen van een klacht een prioriteit.

Geheimhouding
Lief Bruidspaar is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen.

Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden zijn inzichtelijk op de website van Lief Bruidspaar. Van toepassing is steeds de versie bindend zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met cliënt.
Voor overeenkomsten gesloten met Lief Bruidspaar is het Nederlands recht van toepassing.